استاد حسین میرمحمدى به عنوان رییس کمیته فنى سبک تای چی منصوب گردید

استاد حسین میرمحمدى به عنوان رییس کمیته فنى سبک تای چی منصوب گردید جلسه ى نقد و بررسى همایش تاى چى عصر امروز در دفتر گروه سبد برگزار شد و نظراتى که از مخاطبین محترم منعکس شده بود بررسى گردید. در جلسه ى امروز طى احکامى، جناب استاد حسین میرمحمدى به عنوان رییس کمیته فنى...