یکی از 54 حرکت درمانی مجموعه ارزشمند به سوی تندرستی
حرکتی برای تقویت عضلات پا، زانو ها، عضلات پشت و گردن