آشنایی با 3 مجموعه 18 حرکت درمانی شی با فا و اثرات درمانی آن این تمرینات در یک مجموعه با نام به سوی تندرستی گردآوری شده که شامل 3 لوح فشرده میباشد.