این برنامه با عنوان نرمش های ساده برای سلامت مفاصل در سال 1389 تولید گردیده و شامل :
-نرمش های مفصلی برای گرم و آماده کردن بدن
-چند حرکت ساده چی کونگ برای آشنایی با این هنر سلامت و آرامش بخش
-آموزش کامل فرم های مقدماتی تای چی
-ریکاوری برای پایان جلسه تمرین
این برنامه به نحوی طراحی گردیده که هم برای نو آموزان و هم برای تمامی علاقمندان تای چی و چی کونگ بتواند مفید و کارآمد باشد.