فیلم آموزشی چی کونگ و تای چی به زبان فارسی

گوشه ای از فیلم آموزشی 8حرکت برای تندرستی و آرامش
این فیلم آموزشی در سال 1390 توسط کمیته آموزش تای چی و سبکهای درونی ووشو ، تولید شده و مشتمل بر آموزش چی کونگ کهن و ارزشمند 8 قطعه زربفت ابریشمی و همچنین آموزش فرم ساده 8 حرکتی تای چی می باشد
تدریس ، توضیح و شرح کامل حرکات توسط استاد مصطفی داودی پناه