فرم ۸ حرکتی تای چی یکی از فرم های ساده و در عین حال بسیار زیبای تای چی می باشد
این فرم بصورت کامل در فیلم آموزشی هشت حرکت برای تندرستی و آرامش، به همراه چی کونگ کهن ۸ قطعه زربفت ابریشمی، آموزش داده شده است.