در این کلیپ با یکی از حرکات درمانی ساده، که برای سلامت قلب و دستگاه تنفسی طراحی گردیده آشنا میشوید.
این نمونه یکی از 54 حرکت درمانی مجموعه ارزشمند به سوی تندرستی میباشد.