به سوی تندرستی – مجموعه ای ارزشمند از 54 حرکت درمانی

مجموعه ای ارزشمند و بی نظیر از 54 حرکت درمانی.
این بسته محتوی 3 لوح فشرده بوده و هر DVD شامل 18 تمرین می باشد که با هدف درمانی خاص طراحی گردیده است .
این مجموعه برای اولین بار در ایران در یک بسته گردآوری شده و با شرح کامل و به زبانی ساده توسط استاد مصطفی داودی پناه تدریس گردیده است.