گوشه ای از فیلم آموزشی 8 حرکت برای تندرستی و آرامش قطعه سوّم زربفت ابریشمی
در این فیلم که دومین محصول آموزشی کانون تای چی میباشد، چی کونگ 8 قطعه زربفت ابریشمی و نیز فرم 8 حرکتی تای چی بطور کامل با شرح فواید تمرینات، آموزش داده می شود.