آموزش تای چی : تکنیک دُرنای سپید بال می گستراند

وشه ای از فیلم آموزشی 8 حرکت برای تندرستی و آرامش در این فیلم که دومین محصول آموزشی کانون تای چی میباشد، چی کونگ 8 قطعه زربفت ابریشمی و نیز فرم 8 حرکتی تای چی بطور کامل با شرح فواید تمرینات، آموزش داده می شود.