گردهمایی بزرگ تای چی چوان و چی کونگ – اتحاد و همدلی

گردهمایی بزرگ تای چی
با هدف اتحاد و همدلی
و نیز یادبود استاد بزرگ حسین داودی پناه (داداشی)
جمعه ۲۸ مهرماه ساعت ۹ صبح پارک آب و آتش

منتظرتان هستیم