استاد حسین میرمحمدى به عنوان رییس کمیته فنى سبک تای چی منصوب گردید

جلسه ى نقد و بررسى همایش تاى چى عصر امروز در دفتر گروه سبد برگزار شد و نظراتى که از مخاطبین محترم منعکس شده بود بررسى گردید.

در جلسه ى امروز طى احکامى، جناب استاد حسین میرمحمدى به عنوان رییس کمیته فنى و جناب دکتر ارسلان  طالقانى به عنوان عضو کمیته فنى تاى چى منصوب شدند.