آموزش چی کونگ : نگاه داشتن آسمان و فشردن زمین

آموزش قطعه سوّم چی کونگ ۸قطعه زربفت ابریشمی
این چی کونگ برای تعادل و بهبود کارکرد دستگاه گوارش و بویژه کبد، مفید می باشد
سری کامل این چی کونگ کهن و ارزشمند، به انظمام آموزش فرم ۸ حرکتی تای چی، در فیلم هشت حرکت برای تندرستی و آرامش، گردآوری شده است.
(بیشتر…)