آموزش تای چی : تکنیک دُرنای سپید بال می گستراند

گوشه ای از فیلم آموزشی هشت حرکت برای تندرستی و آرامش
مشتمل بر آموزش فرم ۸ حرکتی تای چی و همینطور چی کونگ کهن هشت قطعه زربفت ابریشمی