آشنایی با حرکات درمانی ؛ ۳ مجموعه لی ین گونگ – شی با فا

مجموعه ای ارزشمند از ۵۴ حرکت درمانی
شامل ۳ DVD