استاد حسین ميرمحمدى به عنوان رييس كميته فنى سبک تای چی منصوب گردید

جلسه ى نقد و بررسى همايش تاى چى عصر امروز در دفتر گروه سبد برگزار شد و نظراتى كه از مخاطبين محترم منعكس شده بود بررسى گرديد.

در جلسه ى امروز طى احكامى، جناب استاد حسین ميرمحمدى به عنوان رييس كميته فنى
و جناب دكتر ارسلان  طالقانى به عنوان عضو كميته فنى تاى چى منصوب شدند.